სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო ...

სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო ...

... სახეობების შესწავლა და ტაქსონომიური იდენტიფიცირება საქართველოში“ დასრულდა 31.05.

სხვა მსგავსი გვერდები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის ...

გურამ ალექსიძე (2013 წლის მარტიდან) ... აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე დაიბადა 1939 წელს ქ.

ტარიფები | სოფლის მეურნეობის ...

ფასი 5,00 ლარი ... ფასი 40,00 ლარი ... დაცულია, სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია.

სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ...

რეგიონალური ლაბორატორიები · # ... სსიპ სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიის ...

მეფუტკრეობა - სოფლის მეურნეობის ...

ცვილის ფიზიკური თვისებები ფერი ფართო ... მგელი - ფილანტი (Philanthus tiangulum F); კრაზანა (Vaspidae );.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის ...

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია (Georgian Academy of Agricultural sciences).

საქართველოს სოფლის მეურნეობის ბიო ...

... გაზრდა ბიო წარმოებისა და ბიო პროდუქტების რეალიზაციის შესაძლებლობების შესახებ 4.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის ...

vitaminebs, maT samkurnalo mniSvnelobac aqvT da qveynis ekonomikaSi ... maRali kvebiTi Rirebulebis, aseve sarevela, mavne da Sxamiani balaxebi. ZiriTadi ...

საქართველოს სოფლის მეურნეობის ...

დაუყოვნებლივი. 20. ტოქსოპლაზმოზი. აგრეგირებული. 21. ტრიქინელოზი. დაუყოვნებლივი. 22.

ჩაი – ქართული სოფლის მეურნეობის ...

ჩაი – ქართული სოფლის მეურნეობის პოტენციური ოქროს საბადო? პარასკევი, 17 ივლისი 2015.

სოფლის მეურნეობის მინისტრი ... - BM.GE

შპს “ჯიბე” არის ერთ-ერთი მყიდველი იმ მრავალთაგანი, რომელიც დღეს ქვემო ქართლიდან ...

საქართველოს სოფლის მეურნეობის ...

მე,. სამართალდამრღვევი პირის სახელი, გვარი. გავეცანი საქართველოს ადმინისტრაციულ ...

მამული- სოფლის მეურნეობის ბაზარი

იყიდება ღვინო საფერავი ნატურალური სუფთა. ... იყიდება შავი ღვინო ძველშავი-ჯვარისა.

სამეცნიერო სტატიები | სოფლის ...

ჯილეხი(ციმბირის წყლული, ანტრაქსი) მწვავე ინფექციური ზოონოზური დაავადებაა, ...

სამეცნიერო სტატიები | სოფლის ...

ციტრუსები ზიანდება სხვადასხვა მავნე ორგანიზმით (მავნებლები, დაავადებები, ...

სამეცნიერო სტატიები | სოფლის ...

... ტოქსიკურ ნივთიერებებს, როგორიცაა: ალკალოიდები, გლიკოზიდები, საპონინები და სხვა.

სამეცნიერო სტატიები | სოფლის ...

ყანის ჭლექი (Fallopia convolvulus (L.) A.Love), დანდური ( Portulaca oleracea L.), თავცეცხლა (Galeopsis tetrahit L.) მატიტელა ...

სამეცნიერო სტატიები | სოფლის ...

ხორბალი (Triticum) ერთ-ერთი უძველესი კულტურული ... ხორბლის მარცვალი შეიცავს 13%-მდე ცილას, ...

სამეცნიერო სტატიები | სოფლის ...

... serriola L., მლაშე ხვართქლა - Cynanchum acutum L., ვირისტერფა - Tussilago farfara L., მინდვრის ნარი - Cirsium arvense L, ...

სამეცნიერო სტატიები | სოფლის ...

... ჭანგა, თათაბო, ავშანი, ოქროწკეპლა, წივანა, ტიმოთელა, მდელოს თივაქასრა, ნაცარქათამა, ...

სამეცნიერო სტატიები | სოფლის ...

მაყვალი (Rubus L.), ეკალღიჭა (Smilax excelsaL.), გრაკლა ( SpiraeaL.), ოქროწკეპლა (Solidago virga aureaL.), კაროლინის  ...

სამეცნიერო-პრაქტიკული ...

... ზოგადი პროფილის ექიმებმა და თერაპევტებმა. მოხსენებით წარსდგა ალექსანდრე ხელაია ...

სამეცნიერო კვლევების ...

სამეცნიერო კვლევების კოორდინაციის სამსახურის მიზანია, კოორდინირება გაუწიოს ...

სამეცნიერო პროექტები ...

... ადრეულ Homo-ს თანამედროვე ადამიანის მსგავსი ტვინის აგებულება აფრიკიდან პირველი ...

რევმატოლოგიის სამეცნიერო ...

რევმატოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი აკად. ვ. წითლანაძის სახელობის ...

სამეცნიერო თემატიკა

მემბრანული ფილტრაციის პროცესები, ... ღვინის მემბრანული ფილტრაცია საშუალებას ...

სტუდენტური სამეცნიერო ... - თსუ

... რესპუბლიკა (1918-1921 წწ.): პიროვნებები, მოვლენები, რეფორმები, მიღწევები და შეცდომები“.

სამეცნიერო-პრაქტიკული ...

30 ოქტ. 2012 ... „ბიოპაროქსი და ერესპალი სასუნთქი სისტემის დაავადებების კომპლექსურ ...

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ...

8 მმ. ღორღის საფუძვლის მოწყობა. იზოლაცია " ტერაფლექსი"-ს ფილები8 სისქიძე 8მმ. კუბ.მ. კუბ.

სტუდენტური სამეცნიერო ...

ანოტაციის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს ერთ გვერდს, ფორმატი ... ანოტაციის ნიმუში იხ.

RDA - დასაქმება > ა(ა)იპ - სოფლის ...

... უნარი;; პრობლემების ანალიზის უნარი;; სტრესულ სიტუაციაში ადექვატური ქცევის უნარი.

სოფლის მეურნეობაში ...

სოფლის მეურნეობაში მწარმოებლურობის ზრდა დაუმუშავებელი მიწების ათვისებითაა ...

სამეცნიერო სტატია საერთაშორისო ...

სამეცნიერო სტატია საერთაშორისო ... და ბესიკ კიკნაძის სამეცნიერო სტატია - „ THE IMPACT OF ...

XII სამეცნიერო–პრაქტიკული სემინარი ...

მერაბ გიგინეიშვილი, თემა: „პირველი. რესპუბლიკის მოედანი - გენეზისი და. განვიტარება“ ...

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ...

ჯემალ გახოკიძე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ... რამაზ ბერიძე – აშშ. ჯემალ ...

სამეცნიერო კაფე: „როგორ ...

სამეცნიერო კაფე: „როგორ შევიმეცნებთ სამყაროს: მითი და რეალობა“. ღონისძიებები.

სამეცნიერო კონფერენცია ინგლისური ...

... ქეთი - ურბანული მხატვრული სივრცე ჯოზეფ კონრადის ... 17:20-17:40 –ოსიძე თამარი - ბიბლიური ...

2013 წ. ჩატარებული სამეცნიერო ...

მიხეილის ძე, ჩადუნელი ალექსანდრე შალვას ძე, აბრამიძე ედისონი აპოლონის ძე,. ზაქრაძე  ...

სამართლის სკოლის სამეცნიერო ...

კოლოქვიუმი I მიზნად ისახავს საკვლევი პრობლემის აქტუალობის შესახებ მოძიებული.

სემიოტიკა № 2, 2007 (სამეცნიერო ...

... არსებობა, ექსპლიციტური მკითხველის როგორც მოქმედი პირის გამოჩენა ტექსტში და ე.წ.

ასევე ეძებენ